سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1193تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/06/02900
1193تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/01/11650
1193تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1390/06/22470