جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1193تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/06/02900
1193تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1392/01/11650
1193تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1390/06/22470