يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8448تامين اجتماعي70قرص - سورافنيب - 200mg1395/04/091050000
8448تامين اجتماعي70قرص - سورافنيب - 200mg1394/07/251200000
8448تامين اجتماعي70قرص - سورافنيب - 200mg1393/12/191335000
8448تامين اجتماعي70قرص - سورافنيب - 200mg1393/06/241530000
8448تامين اجتماعي70قرص - سورافنيب - 200mg1393/06/241530000
8448تامين اجتماعي70قرص - سورافنيب - 200mg1393/03/201396000
8448تامين اجتماعي70قرص - سورافنيب - 200mg1392/08/011396000