جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2248تامين اجتماعي0قرص - سديم بنزوات - 500mg1395/04/097600
2248تامين اجتماعي0قرص - سديم بنزوات - 500mg1392/07/230
2248تامين اجتماعيقرص - سديم بنزوات - 500mg1391/07/033600