شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4000تامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1394/07/2516500
4000تامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1394/04/1017200
4000تامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1394/02/0817200
4000تامين اجتماعي87قرص - سولامر - 800mg1393/08/010
4000تامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1393/03/2024000
4000تامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1393/03/2024000
4000تامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1393/03/2024000
4000تامين اجتماعي87قرص - سولامر - 800mg1393/03/2027000
4000تامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1392/11/0727000
4000تامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1392/07/0315850
4000تامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1392/07/0217500