يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1154تامين اجتماعي70قرص - سديم فلورايد - 200mg1392/05/13750
1154تامين اجتماعي70قرص - سديم فلورايد - 200mg1392/01/11500
1154تامين اجتماعي70قرص - سديم فلورايد - 200mg1390/06/22330