دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4150تامين اجتماعي70قرص - سولفاسالازين - 500mg EC1392/11/011800
4150تامين اجتماعي70قرص - سولفاسالازين - 500mg EC1392/05/132000
4150تامين اجتماعي70قرص - سولفاسالازين - 500mg EC1392/01/111450
4150تامين اجتماعي70قرص - سولفاسالازين - 500mg EC1390/06/221000