جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1183تامين اجتماعي0قرص - سولفاسالازين - 500mg1395/06/012250
1183تامين اجتماعي70قرص - سولفاسالازين - 500mg1392/05/131800
1183تامين اجتماعي70قرص - سولفاسالازين - 500mg1392/01/111300
1183تامين اجتماعي70قرص - سولفاسالازين - 500mg1390/03/101000