يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1182تامين اجتماعي0قرص - سولفاديازين - 500mg1395/03/243100
1182تامين اجتماعي70قرص - سولفاديازين - 500mg1392/05/131400
1182تامين اجتماعي70قرص - سولفاديازين - 500mg1392/01/111000
1182تامين اجتماعي70قرص - سولفاديازين - 500mg1391/06/251430
1182تامين اجتماعي70قرص - سولفاديازين - 500mg1390/07/301550