سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1178تامين اجتماعي70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 1g1392/05/13650
1178تامين اجتماعي70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 1g1392/01/11480
1178تامين اجتماعي70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 1g1390/06/22350