يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1179تامين اجتماعي70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1393/11/04700
1179تامين اجتماعي70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1392/05/13600
1179تامين اجتماعي70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1392/01/11450
1179تامين اجتماعي70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1391/05/21320
1179تامين اجتماعي70قرص - سوکرالفيت کارافيت - 500mg1390/06/22270