دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2099تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1393/07/123500
2099تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/12/143200
2099تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/11/083000
2099تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/05/132700
2099تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1392/01/112000
2099تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1390/06/221500