پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1168تامين اجتماعي70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1394/05/1925000
1168تامين اجتماعي70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1393/10/2825000
1168تامين اجتماعي70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1393/06/1022000
1168تامين اجتماعي70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1393/05/0120000
1168تامين اجتماعي70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1390/04/191100