دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4022تامين اجتماعي91قرص - سيروليموس - 1mg1394/03/05110000
4022تامين اجتماعي97قرص - سيروليموس - 1mg1394/02/09125000
4022تامين اجتماعي97قرص - سيروليموس - 1mg1394/01/18125000
4022تامين اجتماعي100قرص - سيروليموس - 1mg1393/04/0150000
4022تامين اجتماعي100قرص - سيروليموس - 1mg1393/04/0150000
4022تامين اجتماعي97قرص - سيروليموس - 1mg1393/04/01125000
4022تامين اجتماعي100قرص - سيروليموس - 1mg1393/04/0150000
4022تامين اجتماعي100قرص - سيروليموس - 1mg1393/03/0510000
4022تامين اجتماعي100قرص - سيروليموس - 1mg1392/04/3120000