يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1673تامين اجتماعي70قرص - سيمواستاتين - 20mg SFC.tab1392/05/191700
1673تامين اجتماعي70قرص - سيمواستاتين - 20mg SFC.tab1392/01/171200
1673تامين اجتماعي70قرص - سيمواستاتين - 20mg SFC.tab1385/01/201000