پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2458تامين اجتماعي70قرص - سيمواستاتين - 10mg SFC.tab1392/05/131100
2458تامين اجتماعي70قرص - سيمواستاتين - 10mg SFC.tab1392/01/17780
2458تامين اجتماعي70قرص - سيمواستاتين - 10mg SFC.tab1387/02/22600