شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1121تامين اجتماعي0قرص - سلژيلين - 5mg1395/05/202000
1121تامين اجتماعي70قرص - سلژيلين - 5mg1392/05/131500
1121تامين اجتماعي70قرص - سلژيلين - 5mg1392/01/111200
1121تامين اجتماعي70قرص - سلژيلين - 5mg1390/06/22900