پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1114تامين اجتماعي70قرص - سالبوتامول - 2mg (As sulfate)1392/05/16120
1114تامين اجتماعي70قرص - سالبوتامول - 2mg (As sulfate)1390/06/2290