يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1870تامين اجتماعي0قرص - ريسپريدون - 4mg1395/01/28600
1870تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 4mg1392/05/13530
1870تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 4mg1392/01/11350
1870تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 4mg1390/06/22230