يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1870تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 4mg1392/05/13530
1870تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 4mg1392/01/11350
1870تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 4mg1390/06/22230