يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1869تامين اجتماعي0قرص - ريسپريدون - 3mg1395/05/13500
1869تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 3mg1392/05/13450
1869تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 3mg1392/01/11300
1869تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 3mg1390/06/22200