جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1869تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 3mg1392/05/13450
1869تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 3mg1392/01/11300
1869تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 3mg1390/06/22200