جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1774تامين اجتماعي0قرص - ريسپريدون - 2mg1395/01/28450
1774تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 2mg1392/05/13370
1774تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 2mg1392/01/11250
1774تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 2mg1390/06/22170