پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1773تامين اجتماعي0قرص - ريسپريدون - 1mg1395/01/28400
1773تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 1mg1392/05/13300
1773تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 1mg1392/01/11200
1773تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 1mg1390/06/22140