دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1773تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 1mg1392/05/13300
1773تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 1mg1392/01/11200
1773تامين اجتماعي70قرص - ريسپريدون - 1mg1390/06/22140