دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1921تامين اجتماعي41قرص - ريلوزول - 50mg1393/08/10170000
1921تامين اجتماعي90قرص - ريلوزول - 50mg1393/08/1031000
1921تامين اجتماعي90قرص - ريلوزول - 50mg1393/08/1031000
1921تامين اجتماعي49قرص - ريلوزول - 50mg1393/08/10170000
1921تامين اجتماعي90قرص - ريلوزول - 50mg1393/08/1031000
1921تامين اجتماعي86قرص - ريلوزول - 50mg1393/03/2031000
1921تامين اجتماعي65قرص - ريلوزول - 50mg1393/03/20170000
1921تامين اجتماعي90قرص - ريلوزول - 50mg1393/03/0527000
1921تامين اجتماعي90قرص - ريلوزول - 50mg1392/05/2731000
1921تامين اجتماعي90قرص - ريلوزول - 50mg1392/05/1627000
1921تامين اجتماعي90قرص - ريلوزول - 50mg1391/09/2920000
1921تامين اجتماعي90قرص - ريلوزول - 50mg1390/12/28104000