يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1393/10/061300
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/05/131000
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/01/11720
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1391/10/13550