يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1393/10/061300
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/05/131000
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/01/11720
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1391/10/13550