شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1393/10/061300
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/05/131000
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1392/01/11720
4905تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1391/10/13550