جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4904تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 1mg1393/10/06900
4904تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 1mg1392/05/13700
4904تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 1mg1392/01/11500
4904تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 1mg1391/10/13330