چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4904تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 1mg1393/10/06900
4904تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 1mg1392/05/13700
4904تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 1mg1392/01/11500
4904تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 1mg1391/10/13330