چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4903تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1393/10/06550
4903تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/05/13450
4903تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/01/11300