چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4903تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1393/10/06550
4903تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/05/13450
4903تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/01/11300