جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4903تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1393/10/06550
4903تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/05/13450
4903تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1392/01/11300