چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1093تامين اجتماعي70قرص - رانيتيدين - 150mg1393/11/04650
1093تامين اجتماعي70قرص - رانيتيدين - 150mg1392/05/16540
1093تامين اجتماعي70قرص - رانيتيدين - 150mg1391/12/21400
1093تامين اجتماعي70قرص - رانيتيدين - 150mg1390/12/23250