دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1926تامين اجتماعي0قرص - رالوکسيفن هيدروکلرايد - 60mg1392/07/230
1926تامين اجتماعيقرص - رالوکسيفن هيدروکلرايد - 60mg1391/06/283000