شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5928تامين اجتماعي90قرص - کوتياپين - 200mg1392/05/164800
5928تامين اجتماعي90قرص - کوتياپين - 200mg1391/10/133600