يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5928تامين اجتماعي90قرص - کوتياپين - 200mg1392/05/164800
5928تامين اجتماعي90قرص - کوتياپين - 200mg1391/10/133600