پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5927تامين اجتماعي90قرص - کوتياپين - 100mg1392/05/163400
5927تامين اجتماعي90قرص - کوتياپين - 100mg1391/09/262500