جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1083تامين اجتماعي70قرص - پريمتامين - 25mg1392/05/13380
1083تامين اجتماعي70قرص - پريمتامين - 25mg1392/01/11250
1083تامين اجتماعي70قرص - پريمتامين - 25mg1390/06/22170