پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1297تامين اجتماعي70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1394/02/16320
1297تامين اجتماعي70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1392/11/08300
1297تامين اجتماعي70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1392/06/17320
1297تامين اجتماعي70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1391/09/20150
1297تامين اجتماعي70قرص - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 40mg1386/12/2790