سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1080تامين اجتماعي70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg C.tab1392/07/232700
1080تامين اجتماعي70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg C.tab1392/01/112000