يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1080تامين اجتماعي70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg1392/05/132700
1080تامين اجتماعي70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg1392/01/112000
1080تامين اجتماعي70قرص - پريدوستيگمين برومايد - 60mg1390/07/191700