يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1078تامين اجتماعي70قرص - پيرازيناميد - 500mg1392/05/131100
1078تامين اجتماعي70قرص - پيرازيناميد - 500mg1392/01/11800
1078تامين اجتماعي70قرص - پيرازيناميد - 500mg1390/11/12600