دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1072تامين اجتماعي70قرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1392/05/13880
1072تامين اجتماعي70قرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1392/01/11650
1072تامين اجتماعي70قرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1391/06/28500
1072تامين اجتماعي70قرص - پروپيل تيوراسيل - 50mg1390/06/22350