يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1068تامين اجتماعي0قرص - پروپرانولول - 40mg1395/01/28400
1068تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 40mg1392/05/13300
1068تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 40mg1392/01/11200
1068تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 40mg1391/07/19170
1068تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 40mg1390/06/22150