شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7066تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 20mg1395/01/28350
7066تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 20mg1392/05/13250
7066تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 20mg1392/01/11170
7066تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 20mg1391/07/19150
7066تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 20mg1390/06/22120