چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1067تامين اجتماعي0قرص - پروپرانولول - 10mg1395/01/28300
1067تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 10mg1392/05/13240
1067تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 10mg1392/01/11160
1067تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 10mg1391/07/19140
1067تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 10mg1390/06/22100