پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1067تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 10mg1392/05/13240
1067تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 10mg1392/01/11160
1067تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 10mg1391/07/19140
1067تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 10mg1390/06/22100