دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1066تامين اجتماعي70قرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1392/05/13540
1066تامين اجتماعي70قرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1392/01/11400
1066تامين اجتماعي70قرص - پروپانتلين برمايد - 15mg C.tab1390/04/15300