دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1062تامين اجتماعي70قرص - پرومتازين - 25mg C.tab1392/01/11180
1062تامين اجتماعي70قرص - پرومتازين - 25mg C.tab1385/08/18125