پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1051تامين اجتماعي70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1394/07/061800
1051تامين اجتماعي70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/05/131400
1051تامين اجتماعي70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/01/111000
1051تامين اجتماعي70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1390/06/22770