دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1050تامين اجتماعي70قرص - پريماکين فسفات - 15mg1392/09/20600
1050تامين اجتماعي70قرص - پريماکين فسفات - 15mg1392/05/13450
1050تامين اجتماعي70قرص - پريماکين فسفات - 15mg1392/02/15300
1050تامين اجتماعي70قرص - پريماکين فسفات - 15mg1390/06/22200